Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

KonkursyOgłoszenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.403.2023

Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje.

 § 1.

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich z siedzibą w Chrzanowie, zwany dalej „Konkursem”.

 § 2.

 1. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, zwanych dalej odpowiednio „Dyrektorem” i „Muzeum” określa ogłoszenie o Konkursie, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie zarządzenia.
 3. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2023 r.

 § 3.

Treść ogłoszenia o Konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie i Muzeum.

 § 4.

W celu przeprowadzenia Konkursu powołuję komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1)      Robert Maciaszek, Burmistrz Miasta Chrzanowa – Przewodniczący Komisji,

2)      Iga Szymkiewicz-Wnęk, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chrzanowie – sekretarz Komisji,

3)      Krzysztof Zubik, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Chrzanowie – członek Komisji,

4)      Krzysztof Brandys, Społeczny Opiekun Zabytków – członek Komisji,

5)      Kornelia Szafran, Sekretarz Gminy – członek Komisji.

 § 5.

Regulamin pracy Komisji określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr ORG.0050.403.2023 Burmistrza Miasta Chrzanowa

z dnia 7 września 2023 r.

Ogłoszenie o Konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

I. Wymagania niezbędne

 1. Warunki przystąpienia do Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum spełnia osoba, która jednocześnie:

1)      posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

5)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora,

6)      posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

7)      posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe wynikające z zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych i/lub zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych i/lub prowadzenia działalności gospodarczej,

8)      posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury i/lub na stanowisku związanym z organizowaniem, prowadzeniem działalności kulturalnej i/lub na stanowisku związanym z nadzorem nad prowadzeniem działalności kulturalnej, wynikające z:

– zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych,

– zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych,

– prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych,

– kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury,

9)      posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz samorządu gminnego.

 1. Terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

II. Wymagania dodatkowe

1)      znajomość specyfiki pracy w muzeach lub w innych instytucjach kultury,

2)      doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji muzealnej i kulturalnej,

3)      doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi działającymi w sferze kultury,

4)      znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Chrzanów,

5)      znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej, na realizację projektów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych,

6)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność,

7)      doświadczenie w zarządzaniu finansami, w tym w szczególności finansami publicznymi,

8)      studia podyplomowe z zakresu zarządzania,

9)      znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Kierowanie i zarządzanie całokształtem działalności instytucji w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań statutowych oraz zapewnienie ochrony jej mienia,
 2. Przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych określonych właściwymi przepisami,
 3. Ustalanie kierunków rozwoju działalności instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych,
 4. Kształtowanie organizacji wewnętrznej instytucji, w tym prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji,
 5. Sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
 6. Organizowanie i kierowanie pracą merytoryczną i administracyjną instytucji,
 7. Współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną,
 8. Nadzór i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
 9. Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
 10. Zarządzanie mieniem instytucji oraz ich efektywna eksploatacja.

IV. Wymagane dokumenty

 1. pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z uzasadnieniem,
 2. kwestionariusz osobowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia),
 3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum (program powinien zostać dostarczony w formie pisemnego opracowania o maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, font Arial o rozm. 10 pkt., interlinia wielokrotność 1,12),
 4. kopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w dziale I ust.1 pkt 7) i 8) niniejszego ogłoszenia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wzór oświadczenia w przedmiocie ust. 6-10 stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

Do oferty mogą być dołączone referencje, rekomendacje, opinie.

Wymagane dokumenty: pisemne zgłoszenie, kwestionariusz osobowy, program realizacji zadań i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

V. Informacja o sposobie składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich” – osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w godzinach jego funkcjonowania, lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, do dnia 29 września 2023 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku Konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie i Muzeum.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Ocena formalna złożonych ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję do dnia 9 października 2023 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których oferty spełniły wymogi ogłoszenia zostaną

przeprowadzone przez Komisję w okresie od dnia 16 października 2023 r. do dnia 25 października 2023 r.

 1. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania.
 2. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 3. Dyrektor zostanie powołany na okres 4 (czterech) lat.
 4. Konkurs odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, przy Alei Henryka 20.
 5. Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum w jego budynku głównym, przy ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie – w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.403.2023 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 września 2023 r. w załączeniu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, numer telefonu 32 7585 152 lub adres mail sekretariat@chrzanow.pl
 2. Funkcję inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie pełni Pan Józef Kocjan. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu 32 7585 115 lub adresem mailowym: iodo@chrzanow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej, zgodnie z ustawą Kodeks pracy, ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile prawo nie stanowi inaczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą natomiast podlegać profilowaniu.

Szczegóły pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mwciimmazarakich,m,426088,ogloszenia.html

Ogłoszenie konkursu – kwestionariusze do pobrania


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast