VIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Dla przeszłych i przyszłych lat”. Edycja 2019

Konkursy

Regulamin VIII Powiatowego Konkursu Historycznego
„Dla przeszłych i przyszłych lat”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

I. Podstawa prawna konkursu
Konkurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041)


II. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów

Współorganizatorzy:
Konkurs współorganizują Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szkoła Podstawowa im. króla Władysława Jagiełły w Luszowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie; II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

Patronat naukowy:
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Patronat honorowy:

Europosłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun
Senator RP Andrzej Pająk
Poseł na Sejm RP Marek Sowa
Starosta Powiatu Chrzanowskiego
Burmistrz Gminy Alwerni
Wójt Gminy Babice
Burmistrz Miasta Chrzanowa
Burmistrz Libiąża
Burmistrz Miasta Trzebini

Patronat medialny:
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”
Radio „Kraków”
Chrzanowska Telewizja Lokalna

Sponsorzy:
Europosłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun
Senator RP Andrzej Pająk
Poseł na Sejm RP Marek Sowa
Starosta Powiatu Chrzanowskiego
Burmistrz Gminy Alwerni
Wójt Gminy Babice
Burmistrz Miasta Chrzanowa
Burmistrz Libiąża
Burmistrz Miasta Trzebini
ETAK. Hurtownie Elektrotechniczne
Hotel i Restauracja Platan
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Chrzanów

III. Temat i cele konkursu
W mijającym 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia i uroczystości, w których wszyscy mogli uczestniczyć miały podkreślić niezwykłość i wyjątkowość okoliczności. Przy tej okazji przypomniano wydarzenia i ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę wiek temu. Również odkrywając i przybliżając historię lokalną i lokalnych bohaterów.
Celem ogólnym konkursu będzie poznanie dziejów małej Ojczyzny z okresu przełomu XIX i XX w. oraz I wojny światowej, budowanie poczucia tożsamości, świadomości narodowej i dumy z miejscowej historii. Uczenie historii Polski poprzez pryzmat lokalnych wydarzeń i postaci. Wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł historycznych, analizowania, syntezowania i analogicznego wnioskowania.
Celami szczegółowymi będzie znajomość wybranych wydarzeń, zjawisk i postaci z przełomu XIX i XX w. oraz lat 1914-1918 r z historii powszechnej, Polski i powiatu chrzanowskiego (w jego obecnym kształcie) ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i przebiegu działań wojennych, powstania organizacji paramilitarnych, uczestnictwa w walkach na frontach I wojny światowej Polaków – zwłaszcza mieszkańców powiatu chrzanowskiego, działaniach niepodległościowych Polaków w tym czasie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej i trudności wojennych.

IV. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

V. Harmonogram
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.01.2019 r.
I stopień – etap szkolny (test): 27.02.2019 r.
ogłoszenie wyników z części pisemnej 06.03.2019 r.
II stopień – etap powiatowy (część ustna):
szkoły podstawowe, kl. IV-VI 27.03.2019 r.
klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalne: 28.03.2019 r.
szkoły ponadgimnazjalne: 29.03.2019 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 24.04.2019 r.

VI. Zasady przeprowadzania i przebieg konkursu

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielom: historii, wos, wok, języka polskiego lub innych przedmiotów. Szkoły przesyłają do 18.01.2019 r. zgłoszenie (zał. 1) listownie (na adres siedziby organizatora z dopiskiem na kopercie KONKURS: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2018), faksem (na numer (0 32) 623 51 73) bądź pocztą elektroniczną (na adres e-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl). Dyrektor szkoły wyznacza członków Szkolnej Komisji, składającej się z co najmniej z dwóch nauczycieli.

2. Etap szkolny przeprowadza powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja w dniu 27.02.2019 r. o godz. 1000. Konkurs trwa 45- 60 minut – zależnie od grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują przesłany przez organizatora test. Szkolna Komisja dokonuje oceny testów zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi, a następnie rozwiązane testy wraz z protokołem konkursu (zał. 2) i wypełnionymi oświadczeniami (zał. 3) dostarcza osobiście lub pocztą do Muzeum w Chrzanowie najpóźniej do dnia 01.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie (maksymalnie po 20 w każdej kategorii wiekowej), którzy uzyskają największą liczbę punktów w danej szkole (jednak nie mniej niż 50% ogólnej liczby możliwej do uzyskania punktów). Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia liczby punktów (z powodów merytorycznych i organizacyjnych), którą powinien uzyskać uczestnik, by otrzymać kwalifikacje do drugiego etapu. Ostateczną listę uczniów, którzy przeszli do drugiego etapu organizator opublikuje na stronie internetowej Muzeum w Chrzanowie dnia 06.03.2019 r. nie wcześniej niż o godz. 1200 i poinformuje zainteresowane placówki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Etap powiatowy przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum i składająca się z przedstawiciela Muzeum oraz nauczycieli szkół powiatu chrzanowskiego i przedstawiciela Instytutu Historii i Archiwistyki UP w Krakowie. Odbędzie się on w budynku głównym Muzeum przy ulicy Mickiewicza 13 w Chrzanowie w dniach: klasy IV-VI szkół podstawowych – 27.03.2019 r.; klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum – 28.03.2019 r.; szkoły ponadgimnazjalne – 29.03.2019 r. Uczniowie będą odpowiadać na zestaw trzech wylosowanych przez siebie pytań. Komisja ustala listę laureatów.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24.04.2019 r. na uroczystej gali zorganizowanej po przeprowadzeniu konkursu.

5. Dla uczestników zostaje określona szczegółowa tematyka (zał. 4) i literatura (zał. 5) skierowana do uczniów na poszczególnych poziomach nauczania.

VII. Informacje dodatkowe
Adres do korespondencji:
Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów
tel./fax (32) 623 51 73 (w godz. pracy Muzeum od. 800 do1500)
e-mail: mgawor@muzeum.chrzanow.pl
dopisek: KONKURS: Dla przeszłych i przyszłych lat.
Informacje dodatkowe w sprawie konkursu można otrzymać pod w/w numerem telefonu. Osobą odpowiedzialną ze strony Muzeum w Chrzanowie za organizację jest historyk, Marta Gawor.

Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano cenne nagrody i dyplomy, a dla nauczycieli przygotowujących (prowadzących) uczniów podziękowania i listy gratulacyjne.
Wszelkie problemy nie omówione w niniejszym regulaminie, a wynikłe podczas trwania konkursu i ostateczne decyzje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu należą do Dyrektora Muzeum w Chrzanowie jako organizatora.

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Historycznym: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

_____________________________ ______________________________
(pieczęć szkoły) (miejscowość, dnia)

Muzeum w Chrzanowie
im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów

Konkurs: „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dyrekcja szkoły zgłasza do udziału w konkursie następujących uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nauczyciel prowadzący

Dyrektor Szkoły

Załącznik nr 2
Wzór protokołu z przebiegu I etapu VIII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

_____________________________ ______________________________
(pieczęć szkoły) (miejscowość, dnia)

Muzeum w Chrzanowie
im. I. i M. Mazarakich
ul. Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów

Konkurs: „Dla przeszłych i przyszłych pokoleń”
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

Protokół z przebiegu I etapu Powiatowego Konkursu Historycznego

W dniu 27.02.2018 r. o godz. 1000 przeprowadzono Powiatowy Konkurs Historyczny.

Do konkursu przystąpiło: ________ uczniów.

Organizator dostarczył: ________ testów.

Uczniowie wypełnili: ________.

Przewodniczący Szkolnej Komisji
___________________________
Członkowie Szkolnej Komisji
___________________________
___________________________

Załącznik nr 3
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego, biorących udział
w VIII Powiatowym Konkursie Historycznym: „Dla przeszłych i przyszłych lat”
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………….…………………………………………………………………………………., ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………, do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”
.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”
i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………….
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4

Zakres tematyczny VIII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych
i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

Szkoła podstawowa
o Legiony Polskie (powstanie, twórcy, organizacja i przekształcenia, kryzys przysięgowy)
o Naczelny Komitet Narodowy
o Powiatowy Komitet Narodowy w Chrzanowie (twórcy, struktura, działalność, lokalne komitety)
o Sokół i Strzelec w powiecie chrzanowskim

Szkoły gimnazjalne

Jak szkoła podstawowa oraz:
o Szlak bojowy Legionów
o Koła Ligi Kobiet w powiecie chrzanowskim
o Udział mieszkańców powiatu chrzanowskiego w walkach na frontach I wojny światowej (mobilizacja, formacje)
o Sprawa polska podczas I wojny światowej (stosunek zaborców do Polaków, Akt 5 listopada, orędzie prezydenta Wilsona)

Szkoły ponadgimnazjalne

Jak szkoły podstawowe i gimnazja oraz:
o I wojna światowa (podstawowe informacje: przyczyny, uczestnicy, przełomowe wydarzenia, broń)
o Polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej
o Sytuacja społeczno-gospodarcza mieszkańców powiatu chrzanowskiego (trudności gospodarcze)
o Koniec wojny i organizacja władz odradzającego się państwa na terenie powiatu chrzanowskiego

Załącznik nr 5
Bibliografia VIII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Dla przeszłych i przyszłych lat” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Edycja 2019: „Ku Niepodległości. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne powiatu chrzanowskiego przełomu XIX i XX w.”

Szkoła podstawowa

Literatura podstawowa

Babiński A. Z., Chrzanów i ziemia chrzanowska podczas I wojny światowej. Próba rysu historycznego, w: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu, Tom III, Chrzanów 2009, s. 131-178.
Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936, [online] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/230982/edition/219460/content?ref=desc [dostęp: 11.12.2018].
Leś-Rudnicka M., Historia Libiąża, [online] http://www.libiaz.pl/components/download/send.php?pos_id=125 [dostęp: 11.12.2018].
Niepodległość. Mamy To! Bezpłatny dodatek do Tygodnika „Przełom” z dnia 7 listopada 2018.
Papież S., Opowieści alwernijskie, Alwernia 2010, s. 239-304.
Pęckowski J., Chrzanów, miasto powiatowe w województwie krakowskim. Monografia z 27 ilustracjami w tekście , Chrzanów 1934 (reprint Chrzanów 2011), s. 198-200.
Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1994, s. 302-305.
Ziemia chrzanowska i Jaworzno. Monografia, red. J. Lewandowska, Kraków 1969, s. 165-169.

Literatura dodatkowa

Samek J., Przewodnik po mieście Alwerni i okolicy, Kalwaria Zebrzydowska 1995.

Szkoła gimnazjalna

Literatura podstawowa

jak szkoły podstawowe oraz:
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 569-594.
Kędziora Z., Bohaterowie naszej „Małej Ojczyzny” żołnierze Gminy Babice na frontach I i II wojny światowej, Babice 2014, s. 5-6, 10-11, 13-16, 21, 29-40.

Literatura dodatkowa

jak szkoły podstawowe oraz:
Wacława Milewska, Janusz Tadeusz Nowak, Maria Zientara, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 1998.

Szkoły ponadgimnazjalne

Literatura podstawowa

jak szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz:

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980.

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1978, s. 363-500.

Roszkowski W. (pseud. Andrzej Albert), Najnowsza Historia Polski, t. I-II, Warszawa 1989 i następne.

Literatura dodatkowa

jak szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.

Ponadto Muzeum w Chrzanowie zaprasza na lekcje muzealne poświęcone historii ziemi chrzanowskiej z lat 1914-1918. Na stronie internetowej Muzeum dostępna jest elektroniczna wersja wystawy planszowej pt. Czas honoru. Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego na frontach I wojny światowej, która dostarcza materiałów na ten temat. Warto odwiedzić również stronę http://www.niepodelglosc.chrzanow.pl/, gdzie zamieszczone są materiały z projektu W stronę Niepodległości.


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast